Pladsholder
1-Phenylmethanamin
331,25 DKK (265,00 DKK u/moms) Tilføj til kurv

1-Phenylmethanamin

331,25 DKK (265,00 DKK u/moms)

Kvalitet: Syntese
CAS: 100-46-9
Synonymer: benzylamin, Aminomethylbenzen, Benzenmethanamin
Formel:C7H9N

Leveringstid: ca. 1 uge

Varekategorier

Varenr.: 800300

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Akut toksicitet, Kategori 4, Oralt, H302
Akut toksicitet, Kategori 4, Hud, H312
Hudætsning, Kategori 1B, H314
Signalord: FARE

H302 + H312 Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.