R-carvon 98 % (5 ml)

193,75 DKK (155,00 DKK u/moms)

Dette er en skaffevare – der tages forbehold for prisændringer. Kontakt os, hvis I ønske andre mængder eller en anden kvalitet, eller vil høre på aktuel pris og leveringstid.

Renhed: 98%
Synonymer: (R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
CAS: 6485-40-1
Formel: C10H14O
Molmasse: 150.22

Farve: Farveløs til let gullig
Form: Væske
Optisk drejning: -62.0 – -57.0 deg

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varenummer (SKU): 806211 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 806211

Signalord: Advarsel

Faresætning(er)
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Præventive sætning(er)
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301 + P312 + P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/læge i
tilfælde af ubehag. Skyl munden.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
Supplerende faresætninger ingen

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling