R-limonen 97 % (5 ml)

287,50 DKK (230,00 DKK u/moms)

Dette er en skaffevare – der tages forbehold for prisændringer. Kontakt os, hvis I ønske andre mængder eller en anden kvalitet, eller vil høre på aktuel pris og leveringstid.

Renhed: 97 %
Synonymer: (R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
CAS: 5989-27-5
Formel: C10H16
Molmasse: 136.23

Farve: Farveløs
Form: Væske
Optisk drejning: 96.0 – 105.0 deg

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varenummer (SKU): 805791 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 805791

Signalord Fare
Faresætning(er)
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.
Præventive sætning(er)
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse/ høreværn.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION/ læge.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages
straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Du kunne også være interesseret i...