S-limonen 96 % (50 g)

316,25 DKK (253,00 DKK u/moms)

Dette er en skaffevare – der tages forbehold for prisændringer. Kontakt os, hvis I ønske andre mængder eller en anden kvalitet, eller vil høre på aktuel pris og leveringstid.

Renhed: 96 %
Synonymer: (S)-(−)-Limonene, (−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
CAS: 5989-54-8
Formel: C10H16
Molmasse: 136.23

Farve: Farveløs
Form: Væske
Optisk drejning: -90 – -61 deg

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varenummer (SKU): 805792 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 805792

Signalord Fare
Faresætning(er)
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Præventive sætning(er)
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301 + P310 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Du kunne også være interesseret i...