Styren

CAS: 100-42-5 Synonymer: Phenylethen, Phenylethylen, EthenylbenzenFormel:C8H8

Varekategorier

Varenr.: 823700