Mineralsk terpentin (500 ml)

23,75 kr. (19,00 kr. u/moms)

Terpentin fra Borup.

Indeholder 95-100 % naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (<0,1% Benzen) CAS-nr.: 64742-82-1

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: Typisk 4-7 dage

varenr. 825410

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Mineralsk terpentin
Fare

Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.