Jern(III)chlorid hexahydrat, p.a. (250 g)

223,75 kr. (179,00 kr. u/moms)

CAS-nummer: 10025-77-1

Form: Fast
Farve: Brun
Lugt: Skarp
pH-værdi: ~1,8
Smeltepunkt/frysepunkt: 37 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 °C

4 på lager (kan bestilles som restordre)

varenr. 811785

Signalord Fare
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Skkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.