Luminol (5 gram)

706,25 kr. (565,00 kr. u/moms)

Luminol til syntese – renhed >=95 %

Synonymer: 3-AMINOPHTHALIC HYDRAZIDE, 5-AMINO-2,3-DIHYDRO-PHTHALAZINE
EF-nummer 208-309-4
CAS-nummer 521-31-3
Molekylær formel C₈ H₇ N₃ O₂
Molær masse 177,2 g/mol
Fysisk tilstand fast (pulver, krystallinsk)
Farve gul
Lugt lugtfri
Er næsten uopløselig i vand

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varenr.: 815998

Signalord: Advarsel
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling